Doprava zdarma od 1000 Kč

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) byly vydány v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

IGLACO
IČO: 240636769
TIN: PL9372388838
na základě: CEIDG PL
kontaktní údaje:
smalt: shop@iglaco.cz
telefon: +420 597 010 540
webové stránky: www.iglaco.cz
(dále jen "prodávající")

2. Tento řád upravuje vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní dostupného na webové stránky dostupné na internetové adrese www.iglaco.cz (dále jen „Internetový obchod“).

3. Ustanovení Pravidel tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Pravidel.

4. Tento Řád a Kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Informace o zboží a cenách
1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zahrnují daň z přidané hodnoty, všechny související poplatky a náklady na vrácení, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží.

3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou zveřejněny v internetovém obchodě. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní připojení) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží následovně:

prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud se již dříve v internetovém obchodě registroval,
vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Kupující si při objednávce vybere zboží, počet kusů, způsob platby a dodání.

4. Před odesláním objednávky může kupující zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNAVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při objednávce. Toto potvrzení je automatické a není považováno za smlouvu. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až přijetím objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je kupujícímu doručeno na e-mailovou adresu. / Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při objednávce. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

6. Pokud některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu upravenou nabídku. Změněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v tomto případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto řádech.

7. Veškeré objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může objednávku zrušit, dokud nebude kupujícímu oznámeno, že objednávka byla prodávajícím přijata. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v tomto Řádu.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvádění ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží na tuto adresu: nesprávná cena, a to i v případě, že Kupující obdržel automatické potvrzení o přijetí objednávky v souladu s tímto Řádem. Prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího o chybě a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Upravená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v tomto případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na elektronickou adresu prodávajícího.
IV. Zákaznický účet
1. Na základě registrace kupujícího v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Kupující může provést objednávku zboží ze svého zákaznického účtu. Kupující může objednávat zboží i bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při každé změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet již nevyužívá či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího či nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

W. Platební a dodací podmínky zboží
1. Cenu zboží a veškeré náklady související s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit takto:

převodem na bankovní účet prodávajícího č. CZ41 2010 0000 0025 0042 0246 vedený u FIO BANKY
bezhotovostně platební kartou,
převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ...,
na dobírku při převzetí zboží,
v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na provozovně,
v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru balíků ......
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena k úhradě do ... dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány se kupující řídí pokyny příslušného poskytovatele elektronických plateb. [S16]
5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího žádnou zálohu ani jinou obdobnou platbu. Zaplacení kupní ceny před odesláním zboží nepředstavuje zálohu.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

na adresu uvedenou kupujícím k objednávce
prostřednictvím zásilkové kliniky na adresu kliniky určenou kupujícím,
osobní odběr v provozovně prodávajícího
9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven zvláštním požadavkem kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen vyzvednout si zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. související s jiným způsobem doručení.

12. Po převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je zaslán na e-mail kupujícího / Daňový doklad je přiložen k dodanému zboží.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození nebo ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy byl kupující povinen zboží převzít, avšak v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Doba odkladu je 14 dní

ode dne převzetí zboží,
ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
na dodávku zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
na dodávku alkoholických nápojů, které lze dodat až po třiceti dnech a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu mimo kontrolu prodávajícího,
na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
dodání zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
dodání zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
dodání zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, je-li poškozen původní obal,
doručování novin, periodik nebo časopisů,
dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v v takovém případě nemá právo od smlouvy odstoupit,
v ostatních případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, musí kupující ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy odeslat prohlášení o odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo na doručovací adresu uvedenou v těchto řádech. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Náklady na navrácení zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pouze pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím další náklady.

8. Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vydání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bez kladně informuje kupujícího e-mailové adresy uvedené v prostřednictví1 a vrátí se ve lhůtě 4 přijat od oznámení o odkupní smlouvě všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy, a stejným způsobem, případně způsobem určeným kupujícím.
VII. Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávajícímu odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce napsal nebo které očekával s ohledem na skutečnost, že
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodejce uvádí ke kterému zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakost nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy, byla-li jakost nebo provedení určené podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje místním právním předpisům.
2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak uplatnit právo z vady, která je zajištěna dvaceti spotřebním obilím v době čtyř měsíců od převzetí.

3. If na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po které lze zboží použít, použijí se již jakoby za záruce. Zárukou za jakost se prodávající uvádí, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupujícímu prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže nákup vadnévatže.

4. Ustanovení uvedená v předchozích podmínkách obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší na vadu, pro kterou nižší cenu ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, použité zboží na vadu odpovídající používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupním, nebo vyplývá-li to s povahou obilí. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám oprávněný.

5. V případě výskytu vad může kupujícímu prodávajícímu předložit reklamu a požádat:
výměnu za nové zboží,
oprava zboží,
přiměřenou slevu z kupní ceny,
odstoupit od smlouvy.
6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

pokud má zboží podstatnou vadu,
pokud nemůže věc řádně užívat pro pakovaný výskyt vad nebo vad po opravě,
při větším počtu vad zboží.
7. Podstatné je takové porušení smlouvy, přičemž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušila.

8. U vady, která zní nepodstatné porušení smlouvy (no ohledu to it, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě pakovaně (obvykle třetí reklama pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) zboží nebo odstoupit od smlouvy.

10. Při uplatnění reklamace je povinen zaplatit prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolit. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li opravu vady, která je neodstranitelná. Nezvolí-li porušení smlouvy si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má právo stejné jako při nepodstatné smlouvě.

11. Není-li oprava nebo výměna obilí možná, na základě odstoupení od smlouvy může požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

12. Pokud prodávající prokáže, že převzetí před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen mít nárok na převzetí.

13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v případě přijetí reklamy možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnilo, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

15. Prodávající dnů nebo jím pověřený pracovník rozhodne o inzerci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklama včetně odstranění vad musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění inzerce, pokud je prodávajícím zakoupenm nedohodne na delší lhůtu. Marné této náhrady lhůty považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Pro okamžik uplatnění reklamy se považuje okamžik, kdy dojde k vůli projektu kupujícího (zaplacení řádku vadného plnění) prodávajícímu.

16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku inzerátu.

17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

18. V případě oprávněné reklamy má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamy. Toto právo může koupit prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po náhradě záručních dnů, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

19. Volbu způsobu reklamy má koupit.

20. Právo a smluvní strany ohledně práv z vadného plnění řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamní řád prodávajícího.
VIII. Doručování
1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenty na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenty na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v jeho zákaznickém účtu.

 

IX. Osobní údaje
1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění smlouvy používat, vyjma e-mailových adres, které vám mohou být zasídámněmnétoknit. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním poštovného, ​​emailem nebo s proklamací u příležitosti oslavy sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

 

X. Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/. Platforma pro řešení sporů on-line přichází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodejcem a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozahu navzdory jinému dozoru nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

 

XI. Závěrečná zastovení
1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím s právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouva obsahuje mezinárodní prvek, pak strany jednají, tento vztah se řídí právem České republiky. Toto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z těchto platných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu zastovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, autorská sbírka práva k obsahu, včetně rozvržení stránek, fotek, filmů, grafiky, ochranných jmen, log a dalšího obsahu a prvkícím, náležajcím. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodejce.

4. Prodávající nese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob na internetovou oslavu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. nesmí uživatel při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně využívat programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v okamžiku jeho určení či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Kupní podmínek obchodních podmínek je archivována prodávajícím smlouvou včetně elektronické pobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodejce měnit či doplňovat. Toto zastovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022